Wednesday, 2 November 2011

Struktur Ekonomi NegaraStruktur Ekonomi Negara
Struktur ekonomi sesebuah negara boleh dimaksudkan sebagai peringkat-peringkat pengeluaran yang terdiri daripada beberapa sektor yang berdasarkan aktiviti-aktiviti di dalamnya.

Ekonomi Malaysia dibahagikan kepada 3 sektor iaitu sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga.

Sektor Utama
  • Melibatkan aktiviti peringkat awal dalam proses pengeluaran.
  • Pengeluaran bahan mentah yang terdiri daripada aktiviti pertanian dan hasil bumi merupakan aktiviti sektor ini.
  • Terdiri daripada beberapa sektor iaitu sektor pertanian, sektor perhutanan, sektor perikanan, sektor penternakan serta sektor perlombongan dan kuari.
Sektor Kedua
  • Merupakan tahap kedua dalam proses pengeluaran iaitu aktiviti pemprosesan bahan mentah menjadi barang siap atau separuh siap.
  • Terdiri daripada sektor perkilangan dan sektor pembinaan.
Sektor Ketiga
  • Dikenali sebagai sektor perkhidmatan yang melibatkan aktiviti yang mengeluarkan perkhidmatan.
  • Sektor ketiga terbahagi kepada 3 kumpulan iaitu perkhidmatan pengeluaran, perkhidmatan awam dan perkhidmatan lain.Masalah Pergantungan Ekonomi Kepada Sektor Utama
1. Ketidakstabilan harga komoditi
  • harga komoditi utama yang sering mengalami perubahan disebabkan permintaan dan penawaran yang tidak anjal.
  • ekonomi negara terdedah kepada risiko ini sekiranya terlalu bergantung kepada sektor ini.
  • jika harga komoditi menurun, kesannya kepada pembangunan dan pendapatan negara berkurang menyebabkan peluang pekerjaan pendapatan penduduk terjejas.
2. Peluang pekerjaan terjejas
  • peluang pekerjaan akan terjejas kerana sektor pertanian yang tidak berupaya menyerap guna tenaga yang banyak.
  • pekerja boleh diberhentikan akibat ketidakstabilan harga komoditi.
3. Kehausan dan kepupusan sumber
  • kehausan dan kepupusan sumber asli negara menjadi masalah besar apabila negara terlalu bergantung kepada sektor utama.
4. Merugikan imbangan dagangan
  • jumlah eksport komoditi utama kurang daripada jumlah nilai import banyak merugikan imbangan dagangan negara.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Struktur Ekonomi Negara Malaysia
1. Langkah mempelbagaikan ekonomi
2. Kehausan sumber-sumber asli negara
3. Galakan industri penggantian import
4. Peningkatan dalam pendapatan & taraf hidup penduduk
Kesan Perubahan Struktur Ekonomi Negara Malaysia
1. Pelaburan Asing
  • pelaburan asing meningkat, sektor perkilangan semakin berkembang, sektor perkhidmatan semakin meningkat, pendapatan negara meningkat dan taraf hidup rakyat juga meningkat.
2. Perkembangan Sektor Perkilangan
  • industri elektronik dan tekstil merupakan industri utama dalam sektor perkilangan.
  • hasil perkembangannya telah banyak membuka peluang pekerjaan.
3. Perkembangan Sektor Perkhidmatan
  • peningkatan yang tinggi terhadap perkhidmatan perhubungan, kewangan dan pentadbiran adalah disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan taraf hidup penduduk.
4. Peluang Pekerjaan
  • perubahan struktur ekonomi kepada sektor kedua dan ketiga telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan.
5. Pendapatan Negara
  • peningkatan pendapatan negara banyak disumbangkan melalui sektor kedua dan ketiga serta penurunan import barangan pengguna melalui industri penggantian import.
6. Taraf Hidup
  • banyak peluang pekerjaan diwujudkan disamping upah yang menarik telah meningkatkan kuasa beli pengguna dan taraf hidup yang lebih baik.

No comments:

Post a Comment