Tuesday, 29 November 2011

Senam Minda EA 2011 (2)

1. Dengan menggunakan gambarajah, jelaskan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta sesuatu barang
    (7m)

2. a) Bezakan perubahan kuantiti diminta dengan perubahan permintaan (8m)
    b) Jelaskan mengapa berlaku perubahan permintaan (6m)

  Jenis barang                % Perubahan Kuantiti                  % Perubahan harga
          X                                    50                                                 20
          Y                                    25                                                 25
          Z                                    30                                                 60

3. a) Hitungkan nilai keanjalan harga permintaan bagi setiap barang (3m)
    b) Terangkan strategi yang boleh diambil oleh firma untuk memaksimumkan keuntungan setiap barang itu
        (9m)

4. Jelaskan keanjalan harga permintaan dan jenis-jenisnya (8m)

5. Andaikan kerajaan telah menaikkan kadar caruman pekerja KWSP, apakah kesan tindakan kerajaan
    ke atas permintaan barang berikut: (6m)
         i) gula
        ii) perabot import
       iii) ubi kayu

6. Berikan maksud firma dan peranannya (5m)

Gambar B
Gambar A














7. a) Nyatakan jenis input yang terlibat (2m)
    b) Berikan tiga perbezaan antara gambar A dengan gambar B (6m)

        Jadual di bawah menunjukkan kos pengeluaran jangka pendek bagi baju batik sutera

                 Jumlah keluaran               Kos purata                  Kos sut
                           0                                  -                               -
                           1                                120                            20
                           2                                  66                            12
                           3                                  50                            18
                           4                                  44                            26
                           5                                  44                            44
                           6                                  46                            56
                           7                                  48                            60
                           8                                  50                            44

8. Berdasarkan jadual di atas, terangkan hubungan di antara jumlah keluaran dengan kos purata dan
    kos sut (8m)

                   Berikut ialah kos yang terlibat dalam proses pengeluaran sebuah firma

                              * Bahan mentah                  * Cukai jualan
                              * Sewa tapak kilang           *  Insuran kebakaran kilang

9. a) Berdasarkan pernyataan di atas, tentukan jenis kosnya (2m)
    b) Terangkan setiap jenis kos yang terlibat (4m)

       Maklumat di bawah menunjukkan perbelanjaan Syarikat M&R Sdn. Bhd.

                Kos tetap : RM22,500
                Kos berubah : RM11,200
                Keluaran : 50,000 unit
                Harga seunit : RM1.00 seunit

10. a) Hitungkan kos purata dan jumlah keuntungan atau kerugian syarikat tersebut (3m)
      b) Nyatakan jangkamasa syarikat ini dan berikan alasan (2m)

11. a) Dengan bantuan gambarajah, terangkan pembentukan keluk penawaran (8m)
      b) Berdasarkan gambarajah yang dilukis, terangkan hukum penawaran (4m)

12. a) Terangkan tiga faktor yang menyebabkan berlakunya peralihan keluk penawaran (6m)
      b) Bezakan antara perubahan kuantiti yang ditawar dengan perubahan penawaran (4m)

                            Harga (RM)                   Kuantiti ditawar (unit)
                                5                                           6
                              10                                           9

13. a) Berdasarkan jadual di atas, hitungkan nilai pekali keanjalan harga penawaran barang tersebut (3m)
      b) Tafsirkan jenis keanjalan harga penawaran. (6m)

14. a) Apakah maksud pasaran (3m)
      b) Bezakan permintaan pasaran dengan penawaran pasaran (6m)

15. Bezakan aliran fizikal dengan aliran wang dalam ekonomi dua sektor (8m)

        " Syarikat Nadia Sdn. Bhd. mengeluarkan beg sekolah. Pn. Farahin membeli 4 buah beg sekolah
          keluaran syarikat tersebut dengan harga RM120. Cik Munira pula ialah anak Pn. Farahin yang
          bekerja sebagai kerani jualan di syarikat Nadia Sdn. Bhd. Beliau dibayar gaji sebanyak RM800
          sebulan"

16. Berdasarkan pernyataan di atas, lukiskan rajah aliran pusingan pendapatan. (8m)

No comments:

Post a Comment